CAO TỐC 34.000 TỶ CHI CHÍT Ổ GÀ: “TẠI CƠN MƯA ĐẦU MÙA”