Hợp đồng đưa đón CBNVSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tư Do – Hạnh Phúc

–{˜

 

CAR RENTAL CONTRACT

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

                                               Số/No:  ...................................._

 

Today, .................................... , we are including:

Hôm nay, ..........................., đại diện các bên gồm có:

 

Party A/ Bên A:        

SHINHAN BANK VIETNAM  LTD – BAC NINH BRANCH

NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM-CHI NHÁNH BẮC NINH

-       Address               : 

-       Địa chỉ                 : ..............................

-       Tel (Điện thoại)  : ...............................................

-       Tax code (if any): ....................................................

Mã số thuế           : ........................................................

-       Represented by    : ....................................             -  Position: General Manager

Đại diện bởi         : Ông .................................                    -  Chức vụ: Giám đốc

 

Party B/ Bên B:        

IS H&D TRANSPORT TRAVEL., LTD

-       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH H&D

-       Address               : No2, Lane 168/80/18, Phan Trong Tue street, Tam Hiep, Thanh Tri dict, Hanoi

Địa chỉ                 : Số 2, ngách 168/80/18, Đ. Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN

Tel (Điện thoại)  : 024.6291.8811        - Fax: 024.6291.8811

-          Tax code: 0105819117

     Mã số thuế (nếu có): 0105819117

-       Represented by    : Mr  Dinh Van Doan               -   Position: Director

                 Đại diện bởi       : Ông  Đinh Văn Đoàn               -  Chức Vụ : Giám Đốc

                      

After discussion, two Parties hereby agree to sign this contract with the following terms and conditions:

Sau khi cùng bàn bạc, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng theo những điều khoản và điều kiện sau đây

 

 

ARTICLE I: CONTRACT CONTENT

Điều 1:            NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 

Party B accepts to transport Party A’s passenger(s) by using party B’s car and this transportation shall be based on the conditions provided below:

Bên A đồng ý sử dụng xe của Bên B vận chuyển hành khách cho bên A theo những điều kiện sau đây:

 

1.1 Price:

Bảng giá:

 

No

STT

 

Type of vehicle

Loại Xe

 

Transport charge

VND/month  Giá vận chuyển đồng/tháng

Limited km/month

Giới hạn

km/tháng

Overtime (VND/hour)

Tiền ngoài giờ (đồng/giờ)

Over km

(VND/km)

Cây số vượt (đồng/km)

 

1

 

 

 

 

 

 

 Price regulation cludes the value added tax (VAT).

 Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng(VAT). 

1.2  Price is inclusive of driver’s salary, insurance, maintenance, gasoline or diesel ,GPS and monthly parking.

Giá trên bao gồm lương tài xế, bảo trì, bảo hiểm, xăng xe,GPS  và bãi đậu xe hàng tháng.

Vehicle Registration, Driver’s Driving License, insurance for vehicle and accident insurance for driver and passengers, civil liability insurance for vehicle owner, and stable using are required and shall be submitted to Party A.

Bên B có trách nhiệm về giấy tờ xe, giấy phép lái xe của tài xế, mua bảo hiểm tai nạn cho tài xế và hành khách, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự của chủ xe và cung cấp các giấy tờ, hóa đơn mua bảo hiểm này cho bên A, bảo đảm xe luôn trong tình trạng sử dụng ổn định.

 

ARTICLE II:            CONTRACT VALIDITY

Điều 2:            HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 

2.1  The validity of this contract is 12 months from              to

Hợp đồng có hiệu lực là 12 tháng từ ngày                  đến

 

2.2 Beyond this validity duration, if Party A still requires further time extension, Party A shall give notice to Party B 10 days in advance so that Party B can arrange the car in timely manner.

Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu Bên A yêu cầu gia hạn thì Bên A cần báo cho bên B trước 10 ngày để bên B kịp thời sắp xếp.

Trong thời gian hợp đồng, nếu bên A có nhu cầu đổi sang xe khác thì bên B phải có trách nhiệm đổi xe với đời xe tương đương cho bên A và giá thuê xe do 2 bên thỏa thuận tại thời điểm thuê xe. Bên A sẽ báo trước cho bên B 15 ngày để bên B chuẩn bị xe

 

ARTICLE III:           TERMS OF PAYMENT

Điều 3:                        ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

 

3.1              Payment shall be paid by bank transfer.

 Sẽ thanh toán bằng chuyển khoản với thông tin chi tiết như sau:

 

-          Bank Account No          :  0011004068971

                  Số Tài Khoản           : 0011004068971

-          At                             : Vietcombank Viet Nam

      Tại                           : Tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

-          Bank Account name   : H&D Transport Travel ., LTD

-          Tên Tài Khoản         : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH H&D

3.2              Party A has to pay Party B within 10 working days after the receipt of payment records from Party B. The payment record is including:

-          Party B’s payment request

-          Value added invoice (Red invoice)

-          Daily driving itinerary

-          Tolls ticket, parking ticket (if any)

-          List of payment details

Bên A sẽ thanh toán tiền cho Bên B trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ thanh toán của Bên B. Hồ sơ thanh toán gồm có:

-          Giấy đề nghị thanh toán

-          Hóa đơn giá trị gia tăng

-          Vé cầu đường, bến bãi (nếu có)

-          Bảng kê chi tiết thanh toán

3.3              Banking transfer fee will be paid by Party A

Bên A chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển tiền tại ngân hàng.

 

ARTICLE IV:           OTHER PROVISION

Điều 4:                       CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

4.1              Working time:...... hours, from ………… AM to ………. PM.  Working before 7:00 AM and after 7:00 PM, Party A shall be charged the overtime fee for Party B according to Article 1, section 1.1 .

Thời gian làm việc: từ 6:45 sáng đến 8:00 tối. Làm việc trước 6:45 sáng và sau 8:00 tối, Bên A sẽ trả phí ngoài giờ cho Bên B theo Điều 1 , mục 1.1 .

4.2              Working day: from Monday to Saturday (exclude Holidays)  

Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (không bao gồm ngày lễ)

4.3              Surcharge of .................VND /night (VAT cluded) if Party A used the car in another province out of Hanoi city after 12:00 AM.

Phụ thu thêm ................... đồng/đêm (chưa bao gồm VAT) nếu hành khách Bên A yêu cầu ra ngoài phạm vi thành phố Hà Nội sau 12h đêm.

4.4              Working on Sunday and public holiday will be considered as ………………..VND/day (VAT uncluded).

Làm việc vào các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ sẽ được tính là ....................... đồng/ngày (chưa bao gồm VAT).

4.5              Public holidays are as follows : New Year day-1st  January (01 day), Day Vietnam’s Tet Festival (05 days), Liberation day – 30th April (01 day), Labor – 1st May (01 day), Nation day – 2nd September (01 day), Hung Vuong King’s anniversary- March 10th Lunar year (01 day)

Các ngày nghỉ lễ gồm có: tết dương lịch-1/01 (01 ngày), Tết Việt Nam (05 ngày), lễ 30/4 (01 ngày), Lễ Quốc Tế Lao Động– 1/5(01 ngày), Lễ Quốc Khánh 2/9 (01 ngày), Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (01 ngày).

4.7             Party A has a resposibility to repair the vehicle when the vehicle is damaged by party A. If party A did not repair the vehicle, party B would charge for  any repairs cost.

Bên B chịu trách nhiệm về chi phí bảo trì, bảo dưỡng, đăng kiểm và sửa chữa xe nếu..

4.8             Party B is reponsible for all technical conditions of the vehicle. Any damaged vehicle shall be   replaced immediately by another vehicle of the same quality / same price.

Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn về các điều kiện kỹ thuật của phương tiện vận chuyển và kịp   thời điều xe thay thế, xe thay thế phải đảm bảo chất lượng xe cũng như giữ nguyên giá thuê xe như hợp đồng trong trường hợp xe bị hư hỏng.

4.11  

Trong trường hợp tài xế xe có việc nghỉ phép, hoặc công ty có kế hoạch thay đổi người thì Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A ít nhất trước 2 ngày.

 

ARTICLE V:               LOCAL INSURANCE COVERAGE

Điều 5:                          MỨC ĐỘ BẢO HIỂM NỘI ĐỊA         

     5.1         Party A shall be guaranteed the benefit of any insurance proceeds to the accidentsspecified in the terms and conditions of the insurance policies that Party B obtains for its vehicles. However, Party A may be deprived of all or part of the insurance proceeds if it is in breach of any of insurance terms and conditions.

Bên A sẽ thụ hưởng bất kỳ khoản tiền bảo hiểm nào đối với các tai nạn đã được xác định trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm mà bên B đã mua cho xe của mình.  Tuy nhiên, Bên A có thể bị tước tất cả hoặc một phần tiền bảo hiểm nếu Bên A vi phạm bất kỳ điều khoản hay điều kiện bảo hiểm nào.

 

Coverage
Mức độ

Limits of Liability
Giới hạn trách nhiệm

1.      Physical Damage
Tổn thất hữu hình

Indemnity the total loss except as specifically excluded by the policy wording.
Bồi thường toàn bộ thiệt hại trừ những trường hợp được loại trừ cụ thể nêu trong hợp đồng bảo hiểm

 

2.      Third Party Liability
Trách nhiệm đối với bên thứ ba

 

Legal liability for personal injury and/or property damage to third party(ies) by the use if the insured vehicle.
 Trách nhiệm pháp lý đối với những tổn hại cho người và/hoặc tổn thất tài sản cho (các) bên thứ ba do việc sử dụng xe được bảo hiểm

 

Per 1 victim/ 1 occurrence
Mỗi nạn nhân / 1 vụ

VND 100,000,000

Properties/ 1 occurrence
Tài sản/1 vụ

VND 100,000,000

 

3.      Driver and Passenger
Tài xế và hành khách

 

Injury or death to driver and/or passengers caused by the traffic accident.

Thương tật hoặc tử vong của tài xế và/hoặc hành khách do tai nạn giao thông gây ra

 

Sum insured/seat

VND 100,000,000     5.2         Party A must use the car with an assigned driver by Party B. In case a third person drives the car and has an accident  that out of insurance scope Party A will pay relevant compensation.

Bên A phải sử dụng lái xe do bên B chỉ định. Trong trường hợp người thứ ba lái xe và xảy ra tai nạn nằm ngoài phạm vi bảo hiểm thì bên A phải  chi trả.

     5.3          

Trong trường hợp xảy ra tai nạn mọi thiệt hại , tổn thất, trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba phát sinh từ vụ tai nạn sẽ do bên B chịu trách nhiệm thanh toán.

 

ARTICLE VI:           TERMINATION AND EXTENSION OF RENTAL TERM

Điều 6:                       ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT VÀ GIA HẠN THỜI HẠN THUÊ XE

 

6.1              At the time the end of this contract, the both parties shall be effecting liquidation of this contract (in case Party A doesn’t require further time extension for  car rental  service).

Khi hợp đồng kết thúc, hai bên cùng tiến hành làm văn bản thanh lý hợp đồng (trong trường hợp bên A không yêu cầu gia hạn thêm về thời gian sử dụng xe)

 

6.2              Notice of extension of rental term shall be given 10 (ten) days in advance by Party A so that Party B can arrange for further using the cars.

Thông báo gia hạn xe phải được báo trước 10 ngày, nhằm giúp Bên B có thời gian chuẩn bị xe cho Bên A sử dụng.

6.3       In case Party A want to terminate the contract and return the car prior to contract expiry date, notice shall be given 30 days in advance. In this case, Party A have to pay 50% of the total remaining rental fee to Party B.

Trong trường hợp bên A muốn kết thúc hợp đồng và trả xe trước khi hợp đồng hết hạn, Bên A cần báo trước cho bên B 30 ngày. Trong trường hợp này, bên A sẽ phải thanh toán 01 tháng tiền thuê xe theo hợp đồng.

6.4      

           Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm một trong các điều khoản quy định tại Điều 4.

 

ARTICLE VII:         GENERAL PROVISIONS

Điều 7:            CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

7.1              Both parties hereby commit themselves to execute this contract. Any disputes during the contract implementation shall be settled in an amicable way by both parties. In case of a lasting failure to reach an amicable settlement beyond one (1) calendar month, such dispute shall be submitted to the People’s Court for final decision and settlement and all charges during this time shall be borne by failed party.

Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Bất kỳ vấn đề tranh chấp nào xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau hòa giải để đi đến thỏa thuận. Nếu sau một tháng việc hoà giải không có kết quả, tranh chấp này sẽ được đưa lên Toà án Nhân Dân để đi đến phán quyết cuối cùng. Án phí được chi trả bởi bên thua kiện.

7.2              This contract comes in to effect from the date of signing and is made in 02 original bilingual copies (in Vietnames and English). Each party keeps 01 copy of equal value. If there is any conflicts between Vienamese and English, the contract will be executed based on English terms and conditions.

Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia ký kết, được lập thành 2 bộ chính song ngữ Việt - Anh, mỗi bên giữ 01 bộ có giá trị tương đương. Nếu có sự mâu thuẫn giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì điều khoản tiếng Anh sẽ được ưu tiên làm cơ sở để thực hiện hợp đồng.

 

 

PARTY A / BÊN A

 

 

 

 

 

 

PARTY B / BÊN B

 

 

 

 

 

                  

Liên hệ ký hợp đồng thuê xe:  4 chỗ7 chỗ16 chỗ29 chỗ34 chỗ45 chỗ 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH H&D (H&D TRANSPORT TRAVEL)

Mã số thuế: 0105819117,   ĐKKD Vận tải số: 887/GPKDVT

Giấy phép liên vận Quốc tế số: 179/2017/GPQT

Địa chỉ: Số 2, ngách 168/80/18, đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

VPGD: Lô 12, DV 09, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.6291.8811 hoặc Hotline: 0912.913.981 Email: hdtransportravel@gmail.com
Bộ phận kinh doanh: Ms Giang: 0915.915.264