Hợp đồng đưa đón Công Nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

HỢP ĐỒNG ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN

(Số: ……………./HĐVCHK)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. Năm….., tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại & Vận tải Du lịch H&D, Chúng tôi gồm có:


BÊN VẬN CHUYỂN (BÊN A):
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI DU LỊCH H&D

Đại diện (Ông): Đinh Văn Đoàn                       Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Số 2, ngách 168/80/18, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội                            

Điện thoại: .024.6291.8811      Fax:

Mã số thuế: 0105819117

Số tài khoản: 12.913.981.002 – tại ngân hàng TMCP Tienphong – Chi nhánh Hoàn Kiếm

BÊN HÀNH KHÁCH (BÊN B): …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………...…

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

 ĐIỀU 1: CÔNG NHÂN, HÀNH LÝ VẬN CHUYỂN

1.1. Số người ………..; Trọng lượng hành lý ………….

1.2. Giá cước: ……………………………………………

 

ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM NHẬN CÔNG NHÂN, GIAO CÔNG NHÂN

2.1. Bên A phải đến đường ………….., xã ……………, phường ……………. nhận đưa đón công nhân vào thời gian ….. giờ….. ngày ..... tháng ……… năm …………..

2.2. Bên A phải giao công nhân đến đường ………….., xã ……………, phường ……………. vào thời gian ….. giờ….. ngày ..... tháng ……… năm …………..

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN

3.1. Bên B yêu cầu bên A vận chuyển số công nhân bằng phương tiện ô tô phải có khả năng cần thiết như sau:

a) Tốc độ phải đạt ….. km/giờ

b) Có máy điều hòa, quạt, mái che.

c) Số lượng phương tiện là: ……………

3.2. Bên A chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận chuyển để bảo đảm vận tải trong thời gian là ……….

3.3. Bên A phải chuẩn bị đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.

3.4. Bên A phải làm vệ sinh phương tiện vận chuyển công nhân

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Chuyên chở công nhân từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, văn minh, lịch sự và bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình và cước phí hợp lý theo loại phương tiện của lộ trình đó; bảo đảm đủ chỗ ngồi cho công nhân và không chuyên chở vượt quá trọng tải.

b) Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.

c) Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với công nhân theo quy định của pháp luật.

d) Chuyên chở hành lý và trả lại cho công nhân hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

e) Hoàn trả lại cho công nhân cước phí vận chuyển theo thỏa thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì theo quy định của pháp luật.

f) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

- Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của công nhân bị thiệt hại thì bên A phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Bên A không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của công nhân nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của công nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp công nhân vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên A hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.

4.2. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu công nhân trả lại đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt qua mức quy định.

b) Từ chối chuyên chở công nhân trong các trường hợp sau đây:

- Công nhân không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc có những hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, công nhân không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;

- Do tình trạng sức khoẻ của công nhân mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính công nhân đó hoặc những người khác trong hành trình;

- Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Trả đủ cước phí vận chuyển công nhân, hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người;

b) Có mặt tại địa điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận;

c) Tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

5.2. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị loại vé với lộ trình đã thỏa thuận;

b) Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên A có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm thỏa thuận;

d) Được nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp sau đây:

e) Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

f) Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.

 

ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

6.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp quy định tại các mục b) Khoản 4.2 Điều 4 của hợp đồng này.

6.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ quy định tại các mục a), b), d) Khoản 4.1 Điều 4 của hợp đồng này.

 

ĐIỀU 7: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (Nếu có)

 

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

8.1. Bên nào vi phạm hợp đồng, thì phải trả cho bên bị vị phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng, chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hai do vi phạm gây ra.

8.2. Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới…% giá trị phần tổng cước phí dự chi.

 

ĐIỀU 9: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

9.1. Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của bên B bị thiệt hại thì bên A phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

9.2. Bên A không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

9.3. Trong trường hợp bên B vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên A hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.

 

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

10.1. Nếu có vấn đề gì bất lợi các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, cùng có lợi.

10.2. Trường hợp các bên không tự giải quyết xong thì thống nhất sẽ khiếu nại tại Tòa án.

10.3. Chi phí cho những hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí Tòa án theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………………………. đến ngày ….. tháng …. năm ……

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

                   Chức vụ                                                      Chức vụ

            (Ký tên, đóng dấu)                                     (Ký tên, đóng dấu)

 

Liên hệ ký hợp đồng thuê xe:  4 chỗ, 7 chỗ16 chỗ29 chỗ34 chỗ45 chỗ 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DU LỊCH H&D (H&D TRANSPORT TRAVEL)

Mã số thuế: 0105819117,   ĐKKD Vận tải số: 887/GPKDVT

Giấy phép liên vận Quốc tế số: 179/2017/GPQT

Địa chỉ: Số 2, ngách 168/80/18, đường Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

VPGD: Lô 12, DV 09, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.6291.8811 hoặc Hotline: 0912.913.981 Email: hdtransportravel@gmail.com

Bộ phận kinh doanh: Ms Giang: 0915.915.264